Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.03.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.