Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 15., 21. a 26. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 10.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci 15. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 26. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1-SC131-2017-26, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, v rámci 17. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.