32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch – aktualizácia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, od 1. apríla 2018 vydáva stanoviská, ktoré žiadatelia predkladajú v rámci prílohy č. 16 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, výbor pre najmenej rozvinutý okres. V súlade s prechodným ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, pre ktorý bol schválený akčný plán, sa považuje do vymenovania výboru podľa § 5 ods. 7 v znení účinnom od 1. apríla 2018 za výbor pre príslušný najmenej rozvinutý okres, najneskôr však do 31. mája 2018. V nadväznosti na uvedené bol upravený formulár, ktorý tvorí prílohu č. 16 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Samotný názov prílohy č. 16 sa však z technických dôvodov, a to s cieľom predísť zmenám v ITMS s dopadom na rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok, nemení. Za účelom vydania stanoviska výboru pre príslušný najmenej rozvinutý okres žiadatelia postupujú v súlade s inštrukciou uvedenou vo výzve.

Viac informácií nájdete v časti “Aktuálne výzvy “.