43. výzva – Doplnenie nezverejnených príloh ŽoNFP v rámci Prílohy č. 1 výzvy

V nadväznosti na vyhlásenú 43. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd oznamujeme, že v rámci Prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP boli doplnené dve prílohy ŽoNFP, a to Príloha č. 6 ŽoNFP Podporná dokumentácia k OVPríloha č. 7 ŽoNFP Technické a environmentálne ukazovatele, ktoré z dôvodu chyby pri zverejňovaní dokumentov neboli zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk.

 

43. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení doplnených dokumentov je zverejnená v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.