Aktualizácia Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽPverzia 1.3 (ďalej len „Manuál“), platnú od 13. 12. 2018.