Aktualizácia Prílohy 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.1

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP aktualizovalo Prílohu 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.1, platná od 01.07.2015, ktorú nájdete v časti Dokumenty/ Metodické dokumenty OP KŽP/ Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu.

V predmetnej Prílohe 3 došlo k technickej úprave v pomocných hárkoch pre výpočet daňových odpisov (nedostupných pre žiadateľov), konkrétne k úprave buniek súvisiacich s dĺžkou odpisovaného obdobia, a to v rámci dvoch odpisových skupín. Uvedená úprava nemá vplyv na výpočet finančnej medzery ani na zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Vyššie uvedená technická úprava bola vykonaná aj v prílohe 1 – Záväzné formuláre (Finančná analýza – tabuľková časť) dokumentu Príručka pre žiadateľa v rámci dokumentácie zverejnenej k 1. výzve zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015).