Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.2

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (verzia 1.2), platnú od 22.09.2015, ktorú nájdete v časti Dokumenty/ Metodické dokumenty OP KŽP.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov sa týka najmä Prílohy č. 2 – Finančné a percentuálne limity, kde došlo k doplneniu finančných limitov pre osobné výdavky bezprostredne súvisiacich s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky) a k úprave výšky finančných limitov pre riadenie projektu – externé. Cieľom bolo zjednotiť výšku finančných limitov pre externé a interné riadenie projektu tak, aby aj finančné limity pre riadenie projektu – externé boli vo výške ekvivalentu celkovej ceny práce stanovenej pre riadenie projektu – interné.