Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.5

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (verzia 1.5), platnú od 16.08.2016.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov sa týka najmä Prílohy č. 2 – Finančné a percentuálne limity, kde došlo k zmene výšky finančných limitov pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky), úprave výšky finančných limitov pre riadenie projektu (interné/externé), rozšíreniu pásiem a percentuálnych limitov pre odborný geologický dohľad ako aj k doplneniu informácie o tom, že percentuálne limity na odborný geologický dohľad sa vzťahujú na celkové oprávnené výdavky na geologické práce realizované v rámci jednej lokality.