Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.6

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.6 (ďalej len „Príručka“), platnú od 20. 12. 2016, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k zosúladeniu Príručky a jej príloh s aktualizovaným znením MP CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, verzia 3; doplneniu niektorých zjavne neoprávnených výdavkov do kap. 6 Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty OP KŽP Príručky; vecnému vyprecizovaniu textu, štylistickým úpravám a zavedeniu skratiek niektorej často sa opakujúcej terminológie v Príručke a jej prílohách.