Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.8 (ďalej len „Príručka“), platnú od 30. 06. 2017, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k rozčleneniu kapitoly 4 a 7 Príručky na podkapitoly; odstráneniu duplicitného uvádzania neoprávnených výdavkov (ďalej len „NV“) v kapitole 4 a zároveň v kapitole 6 Príručky – Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty OP KŽP; presunutiu väčšiny NV do kap. 6 Príručky; doplneniu niektorých ďalších zjavne NV do tejto kapitoly; doplneniu výdavkov na spätnú úpravu alebo preložky cestných komunikácií, ako aj obslužné a vnútro areálové komunikácie v prípade projektov zameraných na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami (PO 2, ŠC 2.1.1) a zabezpečenie spojitosti vodných tokov (PO 1, ŠC 1.2.3) medzi výnimky z NV uvedených v kap. 6 Príručky; odstráneniu obmedzenia oprávnenosti výdavkov na odborný geologický dohľad pre vybrané špecifické ciele OP KŽP v texte Príručky a jej prílohách; doplneniu triedy 35 – Dotácie, príspevky a transfery a skupiny oprávnených výdavkov 352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám do prílohy č. 1 Príručky; odstráneniu obmedzenia oprávnenosti výdavkov pri vybraných typoch oprávnených výdavkov kategorizovaných do triedy oprávnených výdavkov 50 – Spotreba v prílohe č. 1 Príručky; úprave výšky finančných limitov pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky) a finančných limitov pre riadenie projektu – interné/externé (nepriame výdavky) v prílohe č. 2 Príručky; vecnému vyprecizovaniu a štylistickým úpravám v texte Príručky a jej prílohách.

Príručka v znení verzie 1.8 sa stáva pre žiadateľov záväznou v prípade, že sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.