Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.9

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.9 (ďalej len „Príručka“), platnú od 15. 12. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k doplneniu podmienok pre uplatňovanie hotovostných platieb v kapitole 2.2 Príručky, za účelom ich zosúladenia s podmienkami uvedenými v iných metodických dokumentoch OP KŽP; úprave, resp. doplneniu definície priamych a nepriamych výdavkov v kapitole 3 Príručky, za účelom jej plného zosúladenia so Systémom riadenia EŠIF v platnom znení; vypusteniu podmienky, že osobné výdavky sú oprávnené výlučne v prípade vybraných špecifických cieľov OP KŽP, z Príručky a jej prílohy č. 2; úprave podmienok pre uplatňovanie pomocného nástroja na overenie hospodárnosti výdavkov „Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu“ v kapitole 7 Príručky, v nadväznosti na skúsenosti, ktoré vyplynuli z implementačného procesu; doplneniu skupín výdavkov v prílohe č. 2 Príručky (tam, kde relevantné) tak, aby pri každom type oprávneného výdavkov bolo uvedené, do ktorej skupiny oprávnených výdavkov spadá; vecnému vyprecizovaniu a štylistickým úpravám v texte Príručky a jej prílohách.

Príručka v znení verzie 1.9 sa stáva pre žiadateľov záväznou v prípade, že sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.