Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.0

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.0 (ďalej len „Príručka“), platnú od 13. 06. 2018.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • doplneniu novej kapitoly Zoznam použitých skratiek do Príručky (a k vypusteniu textu z Príručky, ktorý po doplnení uvedenej kapitoly do Príručky predstavoval duplicitu);
  • začleneniu pôvodne samostatných príloh č. 1 a 2 Príručky do textu Príručky (a k vypusteniu textu z Príručky, ktorý po začlenení pôvodne samostatných príloh č. 1 a 2 Príručky do textu Príručky predstavoval duplicitu);
  • aktualizácii časti venovanej verejnému obstarávaniu;
  • zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením MP č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, verzia 4, ktorý nadobudol účinnosť dňa 30. 04. 2018;
  • vypusteniu duplicitne uvádzaných informácií z textu Príručky;
  • doplneniu novej kap. 1. Číselník oprávnených výdavkov (pôvodne samostatná príloha č. 1 Príručky) do Príručky;
  • doplneniu ďalších, zjavne neoprávnených, výdavkov do kap. 7 Príručky;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

 

Príručka v znení verzie 2.0 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.