Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.1

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.1 (ďalej len „Príručka“), platnú od 12. 12. 2018.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • rozčleneniu pôvodného textu kapitoly 4 do kapitol 4 až 4.2.1 Príručky;
  • doplneniu nových kapitol 5 až 5.4 venovaných zjednodušenému vykazovaniu výdavkov (ZVV), vrátane troch paušálnych sadzieb, ako foriem ZVV do Príručky, za účelom umožnenia ich aplikácie v rámci dopytovo orientovaných projektov OP KŽP;
  • zosúladeniu Príručky s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, s novelizovaným znením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ako aj s aktualizovaným znením Systému riadenia EŠIF, verzia 7, prílohy č. 1 k MP CKO č. 4 a MP CKO č. 6, verzia 5, vydanými CKO dňa 31. 10. 2018;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

 

Príručka v znení verzie 2.1 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.