Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.2

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.2 (ďalej len „Príručka“), platnú od 06. 06. 2019.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • zohľadneniu oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa technickej podpory, právnej agendy a zabezpečenia, resp. realizácie VO tovarov, služieb a stavebných prác, ako súčasť hlavnej aktivity projektu výlučne v rámci projektov ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území v kapitolách 4 (podkapitola 4.1), 5 (podkapitola 5.1), 6 (podkapitola 6.10 a 6.12) a kapitole 8 Príručky.
  • bližšej špecifikácii skupiny oprávnených výdavkov 352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám v rámci Triedy 35 – Dotácie, príspevky a transfery v kapitole 7 (podkapitola 7.1) v zmysle zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 9.0 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2019) 4066, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky OP KŽP.
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v texte Príručky.

Príručka v znení verzie 2.2 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.