Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.3

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.3 (ďalej len „Príručka“), platnú od 26. 11. 2019.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • zohľadneniu možnosti oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa prípravy ŽoNFP dodávateľským spôsobom za predpokladu uvedenia tejto skutočnosti priamo vo Výzve (kapitola 8 Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty).
  • Aktualizácia:
    • Opatrenia MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (kapitola 6.11 Cestovné náhrady – aktualizované hypertextové prepojenie),
    • Opatrenia MPSVaR SR o sumách stravného kapitola 6.11 Cestovné náhrady – aktualizované hypertextové prepojenie),
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v texte Príručky.

 

Príručka v znení verzie 2.3 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.