Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.4

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.4 (ďalej len „Príručka“), platnú od 13. 12. 2019.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov, verzia 5, vydaným CKO dňa 31. 10. 2019;
  • explicitnému vymedzeniu oprávnenosti náhrady za vyvlastnenie pozemku a náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena;
  • aktualizácii výšky finančných limitov stanovených RO pre osobné výdavky odborného a projektového personálu projektu, ako aj pre služby súvisiace s riadením projektu – externé;
  • doplneniu nového postupu na overovanie hospodárnosti výdavkov (Víťazná cenová ponuka úspešného uchádzača z procesu VO/obstarávania alebo návrh zmluvy);
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

 

Príručka v znení verzie 2.4 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.