Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.8 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 17. 06. 2022.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením Systému riadenia EŠIF, verzia 12 a MP CKO č. 6, verzia 7;
  • aktualizácii výšky finančných limitov stanovených RO pre osobné výdavky odborného a projektového personálu projektu, ako aj pre služby súvisiace s riadením projektu – externé;
  • doplneniu rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

Príručka v znení verzie 2.8 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.