Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.9

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 23. 08. 2022.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • zaradeniu nákupu použitého zariadenia medzi oprávnené výdavky dopytovo orientovaných projektov OP KŽP;
  • doplneniu novej kapitoly 6.9. Nákup použitého zariadenia do Príručky;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

 

Príručka v znení verzie 2.9 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.