Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 3.0

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 3.0 (ďalej len „Príručka“), účinnú od 03. 02. 2023.

Aktualizáciou Príručky došlo k:

  • aktualizácii vybraných hypertextových odkazov na platné predpisy v oblasti cestovných náhrad;
  • úpravám v kapitole 15. Daň z pridanej hodnoty a iné dane a v kapitole 8. Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty z dôvodu zrušenia platnosti usmernenia Európskej komisie Podmienky oprávnenosti DPH podľa pravidiel politiky súdržnosti v programovom období 2014 – 2020;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

 

Príručka v znení verzie 3.0 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.