Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (verzia 1.4), platnú od 12. 02. 2016, ktorú nájdete v časti Dokumenty/ Metodické dokumenty OP KŽP.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov sa týka najmä Prílohy č. 2 – Finančné a percentuálne limity, kde došlo k zmene výšky finančných limitov pre osobné výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky), ako aj k úprave výšky finančných limitov pre riadenie projektu (interné/externé).