Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP na verziu 1.3

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.3 (ďalej len „Príručka“), platnú od 29. 09. 2017, ktorú nájdete TU.

Príručka v znení verzie 1.3 sa pre žiadateľov stáva záväznou v prípade, že sa na predmetnú verziu Príručky odvoláva konkrétne vyzvanie na predloženie národného projektu.