Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP na verziu 1.5

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.5 (ďalej len „Príručka“), platnú od 23. 11. 2018.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • doplneniu nových kapitol (kapitola 5 až 5.4) venovaných zjednodušenému vykazovaniu výdavkov (ZVV) a vypusteniu pôvodnej kap. 4.2.2 venovanej ZVV, ktorá po doplnení uvedených kapitol do Príručky predstavovala duplicitu;
  • doplneniu dvoch nových paušálnych sadzieb, ako foriem ZVV (kap. 5.3 a 5.4) do Príručky, za účelom umožnenia ich aplikácie v rámci národných projektov OP KŽP;
  • zosúladeniu Príručky s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, s aktualizovaným znením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ako aj s aktualizovaným znením Systému riadenia EŠIF, verzia 7, prílohy č. 1 k MP CKO č. 4 a MP CKO č. 6, verzia 5, vydanými CKO dňa 31. 10. 2018;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

Príručka v znení verzie 1.5 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétne vyzvanie na predloženie národného projektu.