Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP na verziu 1.6

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.6 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 14. 01. 2022.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením Systému riadenia EŠIF, verzia 11, MP CKO č. 6, verzia 6, MP CKO č. 18, verzia 5, a to v celom texte Príručky;
  • aktualizácii časti venovanej verejnému obstarávaniu a obstarávaniu (kap. 3.2 Príručky), z dôvodu vydania Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania zo strany CKO;
  • doplneniu novej kap. 6.5, venovanej odbornému autorskému dohľadu, do Príručky;
  • aktualizácii kap. 6.13 Príručky, venovanej dani z pridanej hodnoty a iným daniam, za účelom jej zosúladenia s príručkou EK k podmienkam oprávnenosti DPH;
  • doplneniu nového postupu na overovanie hospodárnosti výdavkov (Víťazná cenová ponuka alebo návrh zmluvy úspešného uchádzača z procesu VO/obstarávania) do kap. 9.1 Príručky;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

 

Príručka v znení verzie 1.6 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétne vyzvanie na predloženie národného projektu.