Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SIEA na verziu 5.0

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.0, účinnú od 12.04.2019