Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SIEA na verziu 6.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 6.1, účinnú od 30.12.2020.