Aktualizácia Príručky k procesu VO – SAŽP na verziu 3.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.1, platnú od 19. 06. 2017.

Slovenská agentúra životného prostredia si ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia dovoľuje upozorniť žiadateľov/prijímateľov, ktorí postupovali v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0 platnej/účinnej od 01.06.-18.06.2017, že vzhľadom na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu musí byť kontrola procesu verejného obstarávania vykonávaná v zmysle finančných limitov uvedených v platnom Systéme riadenia EŠIF, verzia 4. Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní zatiaľ neboli premietnuté do dokumentácie Centrálneho koordinačného orgánu. Vzhľadom na uvedené je sprostredkovateľský orgán povinný vykonávať kontrolu postupov v zmysle ustanovení platného Systému riadenia EŠIF, verzia 4 a príslušných metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu vzťahujúcich sa k verejnému obstarávaniu. Úpravy podľa predchádzajúcej vety budú v Príručke k procesu verejného obstarávania vykonané po aktualizácii dokumentácie Centrálneho koordinačného orgánu.