Aktualizácia Príručky k procesu VO – SAŽP na verziu 3.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.2, platnú od 13. 09. 2017.