Aktualizácia Príručky k procesu VO – SAŽP na verziu 4.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO, verzia 4.0, platnú od 06. 02. 2018.