Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 (ďalej len „Príručka“), platnú od 02.09.2020.