Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 5.0

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.0, účinnú od 26.3.2019. K aktualizácii došlo v nadväznosti na vydanie Metodického pokynu CKO č. 7.