Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 8.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.1, účinnú od 07.12.2022.