Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR verzia 7.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.1 účinnú od 15.06.2021. K aktualizácii došlo v nadväznosti na aktualizáciu Manuálu procedúr sprostredkovateľského orgánu – MV SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7.1.