Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.2platnú od 01. 07. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na organizačnú zmenu SF EÚ, aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností , na prijaté opatrenia z certifikačného overovania a úpravám v rámci príloh 4.3.5 Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov, 4.3.7 Kumulatívny pracovný výkaz, 4.3.8 Sumarizačný hárok – cestovné náhrady, 4.3.9 Výpočet nárokovanej sumy za pohonné hmoty (v prípade ak je DPH neoprávnený výdavok) a 4.3.10 Sumarizačný hárok – pohonné hmoty.