Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.3, platnú od 10. 10. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností (aplikácia zákona 357/2015 vyplývajúca z výkonov finančných kontrol a vládnych auditov), na prijaté opatrenia z certifikačného overovania, na vydanie aktualizácie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.3, na vydanie „Výnimky zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na PO 2014 – 2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č.14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR, verzia 3“ a na základe usmernenia OA k opätovnej finančnej kontrole.