Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.4, platnú od 13. 07. 2018.

Aktualizáciou došlo k doplneniu podkapitoly 4.9.2.3 Podmienky využitia zabezpečovacieho postupu na základe posúdenia bonity Prijímateľa v osobitných prípadoch v rámci kapitoly 4.9.2 Záložné právo a ostatné zabezpečovacie prostriedky v nadväznosti na aktualizáciu MP CKO č.19, verzia 2.