Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 7.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.4, účinnú od 22.11.2021.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov: pri dokladovaní oprávnených výdavkov (osobných výdavkov), pri zmenovom konaní z iniciatívy Poskytovateľa, na základe skúseností z praxe.