Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.0, účinnú od 10.02.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe: aktualizácie údajov pri výpočte mzdových výdavkov projektov DOP, novely zákona č.442/2004 Z.z. o verejných vodovodoch…, zistení z auditu, postupov pri ukončovaní programového obdobie 2014 -2020, usmernení RO a na základe skúseností z praxe.