Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.1, účinnú od 29.04.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe:  

aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/O v.2, novely z.č.357/2015 Z. z. k finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novely z.č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úprava vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP, usmernení RO, skúseností z praxe.