Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.2, účinnú od 17.06.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe:  

vydania „Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“ (vydáva CKO), aktualizácie Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF pre 2014-2020 v.4.0, PPP vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP, úpravy vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP, usmernení RO, skúseností z praxe.