Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.3, účinnú od 22.07.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov sa týkali najmä rozšírenia okruhu prijímateľov s možnosťou využitia preddavkových platieb a skúseností z praxe. Prílohy sa nemenili.