Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.5

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.5, účinnú od 16.12.2022. 

Upravené a doplnené boli postupy:  pri overení sankcionovaných osôb, doplnenie výnimky pri schvaľovaní žiadosti o zmenu súvisiacu s možnosťou využitia preddavkových platieb (ak je už zahrnutý v pôvodnej ŽoNFP predĺžený termín harmonogramu realizácie projektu), pri vysporiadaní finančných vzťahov,  pri zverejňovaní dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pri overovaní bezúhonnosti štatutárneho orgánu Prijímateľa, pri overovaní PPP – majetkové vysporiadanie, doplnenie technické postupu zaevidovania ŽoNFP k dodatočnému príspevku (vrátane novej prílohy 4.14.5) a skúsenosti z praxe.