Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 4.2

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2, účinnú od 23.04.2020.

Cieľom aktualizácie príručky na verziu 4.2 je formálna úprava a precizovanie textu samotnej príručky, formuláru pracovného výkazu pre DOP vrátane úpravy pracovného výkazu pre NP a ďalších dotknutých príloh. 
Pre zabezpečenie právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery, SO deklaruje, že pracovné výkazy DOP/NP za apríl 2020 vrátane nasledujúcich mesiacov sa vypracovávajú podľa tejto príručky, pričom vykonané úpravy sú v súlade s legislatívou SR a EÚ a riadiacou dokumentáciou EŠIF účinnou od 1. apríla 2020.