Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 5.0

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.0, účinnú od 01.02.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia EŠIF v.10, aktualizáciu Vzorov CKO, vydanie Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF v.3.1 a aplikačnú prax.