Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 5.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1, účinnú od 15.6.2021

Zároveň Vás informujeme, že nadobudnutím účinnosti Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1 sa ruší USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19.