Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 6.2

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa- verzia 6.2, platnú od 07.10.2022.