COVID-19 – obdobie, v rámci ktorého je možné odpustenie zmeškanej lehoty

Dňa 21.5.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 128/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého boli do zákona vložené Osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov. V súvislosti s uvedeným si preto dovoľujeme upozorniť žiadateľov aj na ustanovenie § 56 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Zmeškanie lehoty podľa § 17 ods. 6 tretej vety, § 18 ods. 5, § 19 ods. 5 a 11, § 21 ods. 3, § 22 ods. 2 až 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 7 a § 26 ods. 6, ku ktorému došlo od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa odpúšťa, ak k vykonaniu zmeškaného úkonu dôjde do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

RO pre OP KŽP je preto povinný akceptovať, ak zo strany žiadateľa dôjde k vykonaniu zmeškaného úkonu do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti uvedeného zákona, t.j. do 21.6.2020, pričom musia byť splnené náležitosti vo vzťahu k zmeškaniu lehoty daného úkonu tak, ako je uvedené zmeškanie lehoty zadefinované v § 56 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z.