Dokument OP KŽP (verzia 14.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 14 a po schválení návrhu zmeny OP KŽP (verzia 14) uznesením Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 34 zo dňa 29. septembra 2022  bol OP KŽP (verzia 14) schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2022) 9335 final, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 7. decembra 2022.

OP KŽP (verzia 14) vychádza zo záverov a odporúčaní externého hodnotenia, ktoré bolo vykonané spoločnosťou Stengl a. s., so sídlom Sumbalova 1A, Bratislava. Správa z externého hodnotenia stavu implementácie OP KŽP k 27.05.2022 je zverejnená na webovom sídle OP KŽP: https://www.op-kzp.sk/implementacia-programu/hodnotenie-programu/.

V nadväznosti na vyššie zmienenú správu z externého hodnotenia bol vykonaný presun zostatkov disponibilných zdrojov z oblastí OP KŽP s nepostačujúcou úrovňou čerpania do tých oblastí podpory, kde existuje potenciál na ich vyčerpanie. Ide najmä o presun zostatku disponibilných zdrojov OP KŽP v rámci prioritnej osi 1 do oblastí podpory zameraných na vodné hospodárstvo – verejné kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, monitorovanie vôd, zabezpečenie kontinuity vodných tokov, ochranu prírody a biodiverzity – najmä v územiach sústavy Natura 2000 a na odpadové hospodárstvo – nakladanie s komunálnym odpadom, najmä zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, vrátane produkcie bioplynu na jeho ďalšie využitie. Vo všetkých vyššie uvedených oblastiach, vyplývajú Slovenskej republike (najmä mestám a obciam, ako aj novozriadeným správam národných parkov) finančne náročné záväzky a povinnosti z príslušných právnych predpisov EÚ a SR.

Predmetná zmena OP KŽP taktiež reflektuje na aktuálny strategický cieľ znížiť závislosť EÚ od dovozu zemného plynu z Ruskej federácie. K plneniu tohto cieľa prispieva jednak podporou budovania bioplynových staníc, ako zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane využitia bioplynu na výrobu tepla, elektrickej energie alebo úpravy bioplynu na biometán v rámci prioritnej osi 1 a tiež finančným posilnením opatrení zameraných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj zlepšením energetickej efektívnosti v podnikoch, v rámci prioritnej osi 4.

Platná verzia OP KŽP (verzia 14) sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 14.0).