Dotazník pre žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku

Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka, ktorého cieľom je zhodnotiť administratívnu záťaž, s ktorou sa stretávate ako žiadatelia a prijímatelia nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov v programovom období 2014-2020. Očakávame, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech  vás – žiadateľov a prijímateľov.​

Dotazník pripravený Centrálnym koordinačným orgánom pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a bude dostupný online do 31. januára 2018. Dotazník sa vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz:

Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020