Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF informuje, že v roku 2019 bolo podniknutých niekoľko dôležitých krokov na ochranu rozpočtu EÚ pred podvodmi. Nakoľko Európska únia sa pripravuje vyčleniť bezprecedentnú sumu na riešenie koronavírusovej krízy a jej následkov, pozitívne výsledky dosiahnuté v posledných rokoch poskytujú pevný základ na riešenie budúcich výziev pre európske a vnútroštátne orgány v boji proti podvodom.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u.