Informácia o navýšení alokácie – Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranú na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE o 5 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 30 000 000 EUR.